Algemene voorwaarden 123cijfers

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden

 1. 1.1  Afnemer: een natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon, die de 123Cijfers registratie heeft voltooid, alsmede een natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon, die een overeenkomst met 123Cijfers is aangegaan.
 2. 1.2  Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van afnemer die zijn aangeboden aan 123Cijfers en door 123Cijfers worden verwerkt.
 3. 1.3  Administratie: alle financiële documenten die de basis vormen voor de balans en winst & verliesrekening van een vennootschap.
 4. 1.4  Overeenkomst: de specifieke afspraken tussen 123Cijfers en afnemer met betrekking tot de diensten/service die afnemer bij 123Cijfers afneemt.
 5. 1.5  Transactie: een transactie bestaat uit een financieel document ( verkoopfactuur, inkoopfactuur, salarisstrook, loonheffingen, journaalpost, belastingaangifte en belastingaanslag ) of een regel op een bankafschrift of kasstaat.
 6. 1.6  Website: de website van 123Cijfers, toegankelijk via url http://www.123Cijfers.nl
 7. 1.7  Werkdomein: de website van Exact online, toegankelijk via url http://www.exactonline.nl, waarin 123Cijfers haar klanten onderbrengt en waar via 123Cijfers de toegang van verleent na overeenkomst tussen 123Cijfers en haar afnemer.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. 2.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
 2. 2.2  Voor zoverre in de overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 123Cijfers is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 123Cijfers zal afnemer tenminste een maand voor de inwerktreding van de wijzigngen informeren over de voorgenomen wijzigingen, kan afnemer opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Indien de afnemer niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van 123Cijfers en voor het inwerking treden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

 1. 3.1  Aanbiedingen op prijsopgaven op de website of op de offerte zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
 2. 3.2  De samenwerking komt uitsluitend tot stand nadat 123Cijfers per mail een bevestiging heeft gestuurd.
 3. 3.3  Eventueel na het plaatsen van de opdracht gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de samenwerking, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk of per mail tussen partijen worden overeengekomen.
 4. 3.4  Het staat 123Cijfers vrij om zonder opgave van redenen de door afnemer geplaatste opdracht niet te aanvaarden. 123Cijfers zal binnen tien werkdagen afnemer hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4 Prijzen

 1. 4.1  Alle door 123Cijfers gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de afnemer komen.
 2. 4.2  De prijs is de prijs zoals genoemd op www.123Cijfers.nl
 3. 4.3  De prijs is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
  •   Het wekelijks scannen van alle financiële gegevens(niet handgeschreven)documenten naar 123Cijfers
  •   Uitsluitend aanleveren van elektronische bankafschriften of bestanden
  •   Een scheiding tussen de zakelijke en prive administratie plaatsvindt
  •   Maximaal 400 documenten per jaar

4.4 123Cijfers kan tegen een vooraf besproken tarief structureel meerwerk die buiten de reguliere verwerking van documenten valt, zoals omschreven in 4.3 of 4.2, in rekening brengen.

Artikel 5 Betaling

 1. 5.1  Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden uitsluitend door middel van een maandelijkse incasso, waarvoor afnemer verplicht is 123Cijfers te machtigen. Machtiging vindt plaats door middel van het accepteren van de algemene voorwaarden bij het aanmelden via de 123Cijfers website.
 2. 5.2  Administratie formeel is geregisteerd bij 123Cijfers. Indien er met terugwerkende kracht een boekjaar wordt verwerkt, dan worden de met terugwerkende kracht verwerkte maanden volledig in rekening gebracht. Na de opstart van een administratie vindt facturering plaats.
 3. 5.3  Indien afnemer de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan 123Cijfers toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt 123Cijfers zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot Exact online te bokkeren en de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van afnemer, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom.

Artikel 6 Duur en einde samenwerking

 1. 6.1  De overeenkomst wordt per maand verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden via een mail aan 123Cijfers. De opzegging wordt geëfectueerd aan het einde van de maand waarin de opzegging plaatsvindt.
 2. 6.2  123Cijfers is gerechtigd de overenkomst zonder ingebrekestelling te beëindigen, indien afnemer de overeenkomst op welke wijze dan ook niet nakomt.
 3. 6.3  De overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat afnemer aan 123Cijfers meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichting te voldoen dan wel op het moment dat 123Cijfers uit de omstandigheden moet afleiden dat afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat op de afnemer de WSNP van toepassing wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe is ingediend bij de gerechtelijke instanties.
 4. 6.4  123Cijfers is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven is artikel 6.2 en 6.3.

6.5 Bij beëindiging van de overeenkomst wegens het niet nakomen van de overeenkomst door afnemer behoudt 123Cijfers zich de mogelijkheid voor terstond het gebruik van de diensten van 123Cijfers te staken en gestaakt te houden. 123Cijfers zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen een afnemer restitueren.

Artikel 7 Verplichtingen 123Cijfers

 1. 7.1  123Cijfers neemt de boekhouding op zorgvuldige en deskundige wijze in be- handeling.
 2. 7.2  De door de afnemer gescande informatie en geleverde bankinformatie zal zorgvuldig door 123Cijfers worden gearchiveerd en geboekt.
 3. 7.3  123Cijfers streeft ernaar om, in bulk aangeleverde, documenten van een opstartende administratie binnen 5 dagen na ontvangst van alle documenten te verwerken.
 4. 7.4  123Cijfers streeft ernaar na de opstartfase de aangeleverde data binnen 24 uur te verwerken. Mocht het 123Cijfers niet lukken om de aangeleverde data binnen 24 uur te verwerken, kan 123Cijfers hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. 123Cijfers geef nimmer garantie voor het voltooien van werkzaamheden binnen 24 uur, indien afnemer op een dag meer dan 50 documenten of transacties aanlevert.
 5. 7.5  123Cijfers is niet verantwoordelijk voor de compleetheid van de door de afnemer geleverde documenten en informatie.
 6. 7.6  Indien overeengekomen zal 123Cijfers voor de B.T.W. aangifte van afnemer zorg dragen. Afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de finale suppletie aangifte.
 7. 7.7  123Cijfers zal u een inlogcode vestrekken van Exact online waarin uw administratie wordt bijgehouden.
 8. 7.8  123Cijfers draagt er zorg voor, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, dat de gegevens die afnemer heeft ingevoerd, worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijzigingen door niet-gebruikers.
 9. 7.9  123Cijfers besteedt de hosting van de online administratie compleet uit aan Exact Online.
 10. 7.10  De door afnemer aangeleverde data alsmede de inhoud van de boekhouding kan door afnemer zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen.

Artikel 8 Verplichtingen en medewerking afnemer

8.1 Afnemer dient zijn documenten en informatie ordelijk en georganiseerd aan 123Cijfers te leveren, zoals vermeldt in de opstarthandleiding “werken met 123Cijfers”. Deze handleiding is te raadplegen op de website: www.123Cijfers.nl.

 1. 8.2  Afnemer zegt toe op regelmatige basis(bij voorkeur wekelijks) alle voor de administratie relevante document op elektronische wijze aan 123Cijfers ter beschikking te stellen.
 2. 8.3  Afnemer dient een bankrekening te hebben bij een Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.
 3. 8.4  Afnemer dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk of via e-mail aan 123Cijfers mede te delen.
 4. 8.5  Afnemer zal van alle aangeleverde documenten het origineel (laten) bewaren.
 5. 8.6  In het belang van de afnemer en ter controle van de gegevens en bescheiden zal de afnemer binnen een week reageren op vragen van 123Cijfers.
 6. 8.7  Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 9 in acht te nemen.

Artikel 9 Gebruiksregels

 1. 9.1  Het is afnemer niet toegestaan de diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de algemene voorwaarden.
 2. 9.2  Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij 123Cijfers heeft aangeleverd, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. 9.3  De afnemer is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke 123Cijfers overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht,tijdiginde gewenstevormenopdegewenstewijzeterbeschikkingte stellen.
 4. 9.4  De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van de afnemer.
 5. 9.5  Indien afnemer zijn andere dan in artikel 8 bepaalde verplichtingen, voortvloeiend uit deze voorwaarden of uit enige andere tussen partijen bestaande rechtsverhouding niet nakomt is 123Cijfers gerechtigd om het gebruik van diensten door afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken. 123Cijfers zal er daarbij voor zorg dragen dat afnemer minimaal in staat blijft om gedurende een redelijke periode kennis te nemen van zijn administratiegegevens.

Artikel 10 Gegevens

 1. 10.1  De gegevens die afnemer aan 123Cijfers heeft verstrekt worden opgeslagen bij Exact online.
 2. 10.2  Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de aangeleverde gegevens.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. 11.1  Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van 123Cijfers uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is 123Cijfers slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
 2. 11.2  In het geval van zaakschade en/of lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van123Cijfers voor een schadetoebrengende gebeurtenis in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de door afnemer in een jaar verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de diensten van 123Cijfers.
 3. 11.3  123Cijfers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de afnemer aan 123Cijfers voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer door 123Cijfers voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling(contractbreuk, onrechtmatige daad), zelfs indien 123Cijfers in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van schade.
 4. 11.4  123Cijfers is nimmer aansprakelijk voor de enige schade van welke aard ook geleden door afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het volledig beschikbaar zijn van diensten.
 5. 11.5  123Cijfers is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van afnemer of van derden, van apparatuur van afnemer, 123Cijfers of derden, of van internetverbindingen van afnemer of 123Cijfers.
 6. 11.6  Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.
 7. 11.7  Afnemer erkent en aanvaardt dat de diensten niet 100% veilig kunnen zijn en nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.
 8. 11.8  Afnemer vrijwaart 123Cijfers voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, tenzij afnemer deze aanspraken jegens 123Cijfers met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien afnemer de schade zelf zou hebben geleden.
 9. 11.9  De aansprakelijkheid van 123Cijfers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met afnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien afnemer 123Cijfers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en 123Cijfers na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 123Cijfers in staat is adequaat te reageren.
 1. 11.10  Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien afnemer verzuimd maatregelen te nemen om (1) de schade onmiddellijk nadat deze zicht heeft voorgedaan, te beperken; (2) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; (3) indien afnemer nalaat 123Cijfers zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.
 2. 11.11  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk of per mail bij 123Cijfers meldt.
 3. 11.12  Elke aansprakelijkheid van 123Cijfers vervalt uiterlijk na een halfjaar, nadat de werkzaamheden zijn verricht.
 4. 11.13  Voor alle schade van de afnemer, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdend in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 5. 11.14  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Artikel 12 Privacy

12.1 Afnemer vrijwaart 123Cijfers voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen 123Cijfers en afnemer en/of de door de afnemer in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens 123Cijfers mochten worden ingesteld wegens niet aan 123Cijfers toe te rekenen schending van de wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

 

 1. 13.2  Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie, indien die informatie of gegevens:
  •   reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
  •   onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
  •   algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
  •   door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
 2. 13.3  De geheimhoudingsverplichting ingevolge dit artikel gelden niet zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zicht tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
 3. 13.4  Partijen staan er voor dat hun medewerkers c.q. de gebruiker alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichting nakomen.

Artikel 14 (Levering) termijnen

 1. 14.1  Alle (levering) termijnen worden door 123Cijfers naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra 123Cijfers op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met afnemer. Afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. 123Cijfers heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichtten.
 2. 14.2  Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen afgerond te zijn, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15 Uitsluiting

15.1 Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft 123Cijfers geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de diensten en wijst 123Cijfers hierbij af alle ander garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet(met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, hetgeen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de diensten.

Artikel 16 Overmacht

 1. 16.1  Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van 123Cijfers, transportproblemen en stakingen.
 2. 16.2  Indien 123Cijfers bij het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de wederpartij dan wel afnemer gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. 16.3  Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan zes weken zal duren, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.

Artikel 17 Overige bepalingen

 1. 17.1  123Cijfers kan zijn rechten of plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe ingeschakelde derde.
 2. 17.2  Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden dient schriftelijk of per mail te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de overeenkomst.
 3. 17.3  Indien de enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 4. 17.4  Vertraging of verzuim van de zijde van 123Cijfers met betrekking tot het jegens de afnemer geldend maken van enig recht dat 123Cijfers op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
 1. 17.5  De overeenkomst en deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 kan de overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel afnemer als 123Cijfers ondertekende overeenkomst.
 2. 17.6  Iedere communicatie tussen 123Cijfers en afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 3. 17.7  De door 123Cijfers opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer.
 4. 17.8  Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van afnemer, komt dit voor risico van afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 18.1  Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. 18.2  Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Groningen worden onderworpen.

 

gratis proberen